FSMVÜ | Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN  |
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
  • Ders İçerikleri
    •  
Ders İçerikleri

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ders İçerikleri

Eğitim Bilimine Giriş                                                                                        

Eğitimin temel kavramları, Bir meslek olarak öğretmenlik, Okul ve sınıf ortamı, Eğitimin bilimsel temelleri, Eğitimin bilimsel temelleri ve eğitimde araştırma, Eğitimin felsefi temelleri, Eğitimin sosyolojik temelleri, Eğitimin ekonomik temelleri, Eğitimin hukuksal temelleri, Eğitimin psikolojik temelleri, Eğitimin politik temelleri, Eğitimin tarihi temelleri ve Türk Eğitim sistemi, Öğretmen yetiştirmede yeni yaklaşımlar ve gelişmeler

Öğretim İlke ve Yöntemleri                                                                              

Öğretimle ilgili temel kavramlar, Öğrenme ve Öğretim ilkeleri, Öğretimin planlanması ve uygulama, Öğrenme ve öğretim stratejileri, Öğretimde tartışma yöntem ve teknikleri ve bunların uygulama ile ilişkisi, öğretimin niteliğini arttırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme                                                                 

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, Ölçme ve Temel Kavramlar-Ölçek Türleri, Değerlendirme ve Temel Kavramlar-Değerlendirme Türleri, Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler-Ölçmede hata, Güvenirlik ve Belirleme Yöntemleri, Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler-Geçerlik ve Geçerlik Türleri, Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler-Kullanışlılık Hedeflerin Aşamalı Sınıflaması, Geleneksel Ölçme Araçları ve Madde Yazımı, Geleneksel Ölçme Araçları ve Madde Yazımı Alternatif Ölçme Araçları,  Ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, Ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, Madde Analizi

Eğitim Psikolojisi                                                                                              

Gelişimle ilgili temel kavramlar, gelişim ilkeleri ve alanları, Bedensel ve Psikomotor gelişim, Psikoseksüel gelişim, Psikososyal gelişim, Dil Gelişimi, Bilişsel gelişim, Moral gelişim, Öğrenme ile ilgili temel kavramlar, Klasik koşullanma, Bitişiklik ve Bağlaşım Kuramı, Edimsel Koşullanma, Sosyal öğrenme kuramı, Bilişsel öğrenme ve Nörofizyolojik kuram, Güdülenme, Gestalt Kuramı

Sınıf Yönetimi                                                                                             

Sınıf yönetiminde temel kavramlar ve yaklaşımlar, Sınıf yönetiminin temelleri, Sınıf yönetimini ve öğrenci davranışını etkileyen faktörler, Sınıf içi iletişim ve etkileşim Sosyal bir sistem olarak sınıf, Sınıf yönetimi modelleri ve sınıfın fiziksel düzeni Sınıfta istenmeyen davranışlar ve baş etme stratejileri, Sınıf kuralları, geliştirme, yapılandırma ve uygulama süreci, Sınıfta motivasyon ve öğrenme, Sınıfta zaman yönetimi, Sınıfta öğrenme-öğretme sürecinin yönetimi, Sınıfta sorunlu ve özel öğrencilerin yönetimi, Sınıfta lider olarak öğretmen, Okul-çevre ilişkileri ve öğretmen-veli görüşmeleri

Özel Öğretim Yöntemleri                                                       

Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi,  alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller, İlgili Öğretim Programının incelenmesi (amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik vb.), ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi, İlgili Öğretim programından seçilecek konularda öğrencilerin sınıfta plan hazırlayıp, materyaller tasarlayarak ders sunmaları ve sunuların öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden değerlendirilmesi

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı                                                  

Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi, öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi,  çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

Öğretmenlik Uygulaması                                                                                  

Uygulama okulunda haftada bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama(planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama), hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama ve değerlendirme, uygulamaların okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması.

Seçmeli Dersler

Rehberlik

Bu derste, öğrencilerin rehberlikle ilgili bilgi, anlayış ve tutumlarının gelişimine katkı sağlamak, rehberlik hizmetleri ile okuldaki öğrenmelerin arasındaki ilişkinin kavranması amaçlanmaktadır. Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, 5 / 7 örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevlerini içerir.  
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi